اصول کلی و سياست های انجمن

طرح پيشنهادی در مورد اصول کلی و سياست های انجمن

در زير طرح مربوط به اصول کلی و سياست های انجمن عرضه می شود در اين طرح کوشش شده است در سه شاخه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی فعاليتهای انجمن بر اساس اساسنامه تنظيم شود . اميد است اعضاء محترم آنرا با دقت خوانده و آراء خود را به دفتر انجمن ارسال فرمايند . بديهی است رئوس فعاليتها پس از کسب آراء هيئت مديره مورد بحث و تصويب قرار خواهد گرفت .

نکته مهم ديگر آنست که می توان خط مشی انجمن را تا محدوده تمام رزين سازان کشوری تسری داد ، در اين صورت خواهشمند است اگر نظرويژه ای داريد دبير انجمن را مطلع فرمائيد .

 

الف : مقدمه

بر اساس اساسنامه مصوبه در تاريخ 22/7/75 در اولين جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه انجمن ، طرح زير بعنوان اصول کلی و سياست های انجمن ارائه می شود .

 

ب : محورهای اساسی

   محورها و اهداف اساسی اين انجمن شامل دو مورد زير است .

 • گسترش ارتباطات ميان واحد های توليد کننده رزين های امولسيونی ، يافتن اصول مشترک اين ارتباطات و استفاده از آنها در جهت منافع اين صنعت و بويژه اعضاء انجمن و در جهت توسعه قدرت توليدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آنها . گسترش ارتباطات تا حد تمامی رزين سازان کشور .
 • گسترش و توسعه قدرت نفوذ کل صنعت رزين های امولسيونی در جهات بازاری ، اقتصادی و فرهنگی ، بطوريکه اين صنعت بتواند از اعتبار اجتماعی در خوری بهره مند شود .

 

ج : نگاه به درون و برون

بر اساس اهداف مهم و در جهت دفاع از منافع اين صنعت در ابتدا لازم است از دو نگاه به درون و برون اين صنعت اين فعاليتها را تقسيم و طبقه بندی کنيم .

 

 • نگاه به درون :

در چهار چوب نگاه به درون ، آندسته از فعاليتهايی مورد نظر است که با هدف گسترش روابط ميان اعضاء و برای توسعه همکاری متقابل صورت می گيرند . اينان عبارتند از :

 

1-1  نظام اطلاعاتی :

ايجاد يک نظام اطلاعاتی از فعاليتهای اعضاء در زمينه هايی که بتوان ارزش و اعتبار اجتماعی آن ها را از طريق تبليغات منتشر کرده و موجب نفوذ هر چه بيشتر اين صنعت در صحنه مختلف مورد لزوم شود و علاوه بر آن موجب تسريع در فعاليت های شرکت نيز بشود . اين اطلاعات می تواند در زمينه های نيروی انسانی ، تکولوژی ، مواد ، طرح ها و امکانات قابل عرضه به يکديگر ، نيازهای وارداتی و صادراتی ، نيازهای تبليغاتی ، گسترش زمينه های بازاری و ايجاد منابع جديد آن ها و ساير موارد مورد نياز طبقه بندی شود .

 

2-1 طرح ها و برنامه های مشترک توسعه :

       انجمن می تواند زمينه نزديکی واحد ها را برای سرمايه گذاری مشترک در زمينه های توسعه و رشد آنها فراهم آورد . در اين زمينه ها می تواند از گفتگو های مختلف تا اقدامات اجرائی مورد لزوم را تا محدوده اساسنامه انجمن شامل شود.

 

 

3-1 حل اختلافات و مشاوره های حقوقی

   انجمن می تواند در موارد اختلاف بعنوان يک حکم در اختيار واحد ها قرار گيرد و اين موارد می تواند از طريق يک وکيل مجرب نيز پيگيری شود .

 

 • نيروی انسانی و نيازهای تخصصی

انجمن می تواند نيازهای تخصصی اعضاء را به نيروی انسانی و بخصوص در زمينه برنامه های توسعه آنها پيگيری و برآورده سازد .

 

 • زمينه های وحدت و توحيد مساعی

انجمن می تواند زمينه های وحدت و توحيد مساعی ميان اعضاء را برای مقابله با بحران های پيش بينی شده و نشده مطالعه و بطور عملی پيگيری آنها را کند .

 

 • آموزش و اصلاح سيستم ها و زير سيستمها :

انجمن می تواند در جهت اهداف توسعه اعضاء و شرکت های توليد کننده رزين های امولسيونی ، نيروهای انسانی آنها را در زمينه های مديريت ، تکنولوژی ، امور ستادی و غيره از طريق استفاده از امکانات داخلی و خارجی آموزش دهد .

اين آموزشها می تواند شامل اصلاح زير سيستم های شرکت ها نيز بشود .

 

7-1 تأسيس شرکت های سهامی عام و تعاونی :

انجمن می تواند در زمينه برنامه های توسعه ای واحدهای عضو و بخصوص در زمينه های توليد مواد اوليه وارداتی مورد نياز و امکانات ايجاد شرکت های توليدی سهامی عام را فراهم آورد و علاوه بر آن انجمن می تواند زمينه های تأسيس شرکت تعاونی توليدکنندگان را جهت واردات مواد اوليه و نيز صادرات ، فرآورده های اعضاء را فراهم آورد .

 

 • توسعه فعاليتهای فرهنگی و ورزشی – اجتماعی

انجمن می تواند در زمينه فعاليتهای فرهنگی نظير چاپ کتاب ، کمک به نظام های خدماتی ، اجتماعی و تبليغات در اين راستا ديد و بازديدهای فرهنگی ،سفرهای مشترک تفريحی آموزشی ، بازديد از کارخانجات و استفاده از منابع فرهنگی داخلی و خارجی و فعاليتهای ورزشی نيز فعال شود .

 

 • تهيه بولتن های خبری داخلی ويژه اعضاء :

انجمن می تواند چکيده تمامی مطالب مهم مندرج در روزنامه ها ، مجلات و اخبار را جمع آوری و با تحليل های لازم آنها را در قالب يک بولتن هفتگی در اختيار مديران شرکت های عضو قرار دهد . اين نوع از بولتن ها تنها ويژه شرکت های عضو می باشند و می توانند در گستره های بيشتری نيز فعال شوند .

 • نگاه به برون :

غرض از نگاه به برون آندسته از فعاليت هائی است که شامل برخورد کل صنعت توليد کنندگان رزين های امولسيونی با خارج از سيستم آنها می شوند . اينان عبارتند از :

 

 • رابطه با نهادهای قانون گذار :

ارتباط نهادهای قانون گذاری که فعاليتهای آنها می تواند در وضعيت شرکت های عضو موثر واقع شود ، اين نهادها عمدتاَ عبارتند از مجلس شورای اسلامی ، هيئت وزيران ، شورای اقتصاد بانک مرکزی و برخی از نهادهای ديگر . علاوه بر آن انجمن می تواند در زمينه های پيش بينی تأثير قوانين تصويبی ، تأثيرات عملی قوانين تصويب شده و ارتباط اطلاعاتی با اين نهادها ، پيشنهاد به اين نهادها و رشته های ديگری از فعاليت های مشابه در خدمت شرکت های عضو قرار گيرد برای اين فعاليتها انجمن می تواند از يک بدنه کارشناسی نيمه وقت نيز بهره گيرد .

 

 • زمينه های فعاليتهای اقتصادی :

در زمينه های اقتصادی ، انجمن می تواند در زمينه های زير فعال شود :

 • ارتباط با سيستمهای بانکی و ايجاد امکانات منابع مالی بيشتر برای اعضاء
 • ارتباط با وزارت صنايع در زمينه های مختلف نيازهای ارزی و مواد واحدها و ساير خدمات مورد نياز آنها
 • ارتباط با مرکز توسعه صادرات و وابسته های بازرگانی کشور در جهت توسعه صادرات واحد ها و ايجاد زمينه هائی برای انجام خريد های وارداتی مشترک بصورتی که واحدها بتوانند از منابع کيفی بهتر و ارزان تری استفاده کنند .
 • توسعه روابط بين المللی با انجمن های مشابه در کشورهای صنعتی و جهان سوم و استفاده از منابع اطلاعاتی – ارتباطی آنها .
 • توسعه فعاليت های ارتباطی با سازمان استاندارد جهانی ISO در جهت اخذ گواهی نامه های ISO بر اساس درخواست واحد های عضو .
 • استفاده از بدنه های متنوع کارشناسی در جهت افزايش سطح کيفيت واحدها .
 • پشتيبانی از حقوق اقتصادی از دست رفته شرکت های عضو و احياء مجدد آنها .
 • تدوين سياست های تبليغاتی در جهت توسعه اقتصادی – ارتباطی کل اين صنعت .
 • ارتباط با موسسه استاندارد برای تدوين نظام های استاندارد منابع مصرف کننده توليدات شرکت های عضو .
 • ارتباط با ساير وزارت خانه ها و نهادهای دولتی و نيمه دولتی در جهت توسعه منافع شرکت های عضو .
 • ارتباط با سازمان بورس و فعال کردن شرکت ها در اين زمينه تا مديران عضو قادر به کسب امکانات مالی بيشتری برای توسعه واحد های خود شوند .
 • ارتباط با نهادها ی اقتصادی بين المللی در جهت توسعه نفوذ بازاری اعضاء .

 

 • فعاليتهای فرهنگی

فعاليتهای فرهنگی آندسته از فعاليتهايی محسوب می شوند که می توانند منجر به افزايش سطح نفوذ و ارزش اين صنعت در کشورهای جهان سوم شوند . اينان عبارتند از :

 • تدوين بولتن ، نشريه ، کتاب و ساير نيازهای انتشاری در صورت لزوم و تأمين منابع مالی لازم برای اينگونه فعاليتها .
 • تنظيم استراژی تبليغات فرهنگی توسط انجمن و تنظيم برنامه های لازم برای تحقق علمی آنها .
 • ارتباط با دستگاههای ارتباط جمعی نظير تلوزيون ، مـطبوعات و غـيره در جهت توسعه نـفوذ فرهنگی اين صنعت و اهداف مقطعی ديگر آن .
 • برنامه ريزی برای ايجاد نشست های مشترک ماهانه برای کل اعضاء تا بتوانند ضمن ملاقات با يکديگر از سخنرانی صاحبنظران نيز بهره مند شوند .
 • ارتباط با دست اندر کاران و مسئولان کشور که بنوعی وظايف و فعاليتهای آنها می تـواند در محدوده فعاليتهای شرکتهای عضو موثر واقع شود .

 

د – برنامه های اجرائی

     برنامه های اجرائی برای تحقق اهداف مندرج در بخش های مختلف فوق ، از طريق چهار کميته انجام می شود . اين کميته ها بترتيب عبارتند از :

 

1- کميته حقوقی – قانونی

     اين کميته فعاليت های خود را حول اهداف مندرج در بند 1- 2 دنبال می کند .

 

2- کميته اقتصادی – اجتماعی

     اين کميته فعاليت های خود را حول اهداف مندرج در بند 2-2 دنبال می کند .

 

 • کميته فرهنگی – اجتماعی

اين کميته فعاليتهای خود را حول اهداف مندرج در بند 3-2 دنبال می کند .

 

 • کميته داخلی

اين کميته فعاليت های خود را حول اهداف مندرج در بند 1 دنبال می کند .

 

 • هر کـميته مرکـب از دونـفر از مديران شـرکت های عـضو ، دبـير و يـک کـارشناس نيمه وقـت
 • می باشد .
 • کليه کميته ها اهداف اجرائی خود را از طريق دبير به اطلاع هيئت مديره رسانده و پس از تصويب هيئت مديره فعاليت های خود را در زمينه های مصوب دنبال می کنند .

 

ه- امور دفتری و اجرائی

   امور دفتری و اجرائی توسط دبير هدايت می شود . دبير از يک سو با هيئت مديره . از سوی ديگر با کميته ها در ارتباط می باشد .

 

(( چــارت تــشـکــيـلاتـی انـجـمـن )

دکمه بازگشت به بالا