فعالیت ها

اهم فعاليتهای انجمن صنفی توليدکنندگان رزينهای امولسيونی ايران

1 – معرفی صنايع توليدکننده رزينهای امولسيونی ايران در سطح گسترده بازار داخلی و خـارجی.

 2- ايجاد ارتباط با نهادهای موثر در فعاليت و توسعه اين صنايع .

 3- هماهنگی در جهت افزايش ظرفيت ساختارهای تکنولوژی و تخصصی اين صنايع .

 4- برنامه ريزی های پژوهشی و آموزشی برای ساختارهای اطلاعاتی لازم برای توسعه اين صـنايع

 5- ايجاد امکانات برای سرمايه گذاريهای مشترک در جهت افزايش ظرفيت ملی صنعتی اين بخش از صنايع و توليد مواد جانبی مورد نياز اين صنايع .

 6- گسترش فعاليتهای فرهنگی و تبليغی برای معرفی ارزشهای اين صنايع .

 7- هماهنگی لازم با دولت و ارتباط با نهادهای قانون گذار در جهت توسعه اين صنايع .

 8- حضور موثر در نمايشگاهها ی بين المللی و اقدامات جمعی لازم برای معرفی اين صنايع به بازار جهانی در جهت افزايش قدرت صادراتی آنها .

 9- تدوين مجلات و کتب در جهت معرفی اين صنايع .

 10- دفاع از منافع صنفی اعضا و فعاليتهای جمعی در جهت افزايش قابليتهای ارتباطی و فرهنگی .

 11- هماهنگی در جهت واردات مواد اوليه و کوشش برای ايجاد زمينه های لازم برای تحقق توليد آنها در ايران در صورت دارا بودن برتری نسبی .

 

 12- هماهنگی با نهادهای توليد کننده مواد اوليه اين صنايع نظير پتروشيمی و کوشش در جهت افزايش توان سرمايه گذاری بر روی ساير نيازهای اين صنايع از طرق قابل قبول .

 13- انجام نشستها ، سمينارها و کنفرانسهای علمی تکنولوژيک در جهت افزايش سطح قابليت و معرفی اين قابليتها به بازارهای داخلی و خارجی .

 14- ارتباط فعال با وزارت صنايع در جهت افزايش ظرفيت علمی ، تکنولوژيک اين واحدها و گسترش توانهای ارتباطی در داخل و خارج .

 

                   هيئت مديره و دبير انجمن صنفی توليد کنندگان رزينهای امولسيونی ايران

دکمه بازگشت به بالا